Diller

Program Çıktıları

Program çıktıları

a) Matematik, fen ve mühendislik temel bilgilerinin Çevre Mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi

b) Çevre Mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama ve analiz etme becerisi

c) Bir sistemi, sistem parçasını ya da prosesi istenen gereksinimleri karşılayabilecek biçimde bir sistemi veya süreci tasarlama becerisi

d) Mühendislik problemlerinin çözümlenmesinde sağlık, güvenlik ve çevre üzerinde yaratacağı ulusal ve uluslararası etkilere duyarlılık

e) Teorik bilgi edinme, deney tasarlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi.

f) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

g) Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi.

h) Bireysel ve grup içerisinde çalışma becerisi.

i) Öğrenmenin sürekliliğinin önemini benimsemiş olarak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendisini sürekli yenileme becerisi.

j) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.

k) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

l) Kalite ve çevre bilinci.

m) Rapor ve proje hazırlama becerisi, proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık

 
Türkçe