Diller

Program Eğitim Amaçları

Çevre Mühendisliği Bölümü’nün eğitim amaçları;
 
a.  Akademisyen 
b.  Sistem tasarımcısı
c. Toplam kalite sorumlusu
d. Tesis işletme mühendisi
e. Çevresel risk analiz uzmanı
f. ÇED uzmanı
g. Alt yapı uzmanı
h. Danışman
i. İş güvenliği uzmanı
j. Stratejik planlama uzmanı
olarak görev alabilecek, diğer dal ve disiplinlerdeki elemanlarla işbirliği yaparak çeşitli büyüklükteki projelerde görev alabilecek ve kariyer planlarını yapabilecek çevre mühendisleri yetiştirmektir. 
 
Vizyonumuz: Bölüm eğitimi Mühendislik Fakültesi’nin eğitim kriterleri ile uyumlu olarak mezunlarının bazı niteliklere sahip olmalarını hedeflemektedir. Bu nitelikler;
 
• Matematik, bilim ve mühendislik alanlarında edindikleri bilgileri uygulayabilmek,
• Deneysel çalışmaları tasarlama ve uygulama bilgisine sahip olup elde ettikleri verileri yorumlayabilmek,
• İhtiyaca yönelik sistemleri, bu sistemin parçalarını ve prosesi tasarlayabilmek,
• Farklı disiplinlerden oluşan takımlarda çalışabilmek,
• Mühendislik problemlerini teşhis edip formüle edebilmek ve çözüm üretebilmek,
• Mesleki ve ahlaki sorumluluklara sahip olmak,
• Etkili biçimde iletişim kurabilmek,
• Mühendislik çözümlerinin global ve sosyal bağlamdaki etkilerini anlayabilmek,
• Yeni konuları takip edip, bunların mühendislik üzerine etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
 
Misyonumuz: Çevre Mühendisliği Bölümü, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması, doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerin korunması, geliştirilmesi, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi veya kirlenerek bozulan çevresel sistemlerin tekrar sağlıklı hale getirilmesi için gereken her türlü mühendislik yapı ve sistemlerinin tasarımı, işletmesi, kontrolü ve inşaatında görev alabilen ve bu konuda hazırlanan projeleri kontrol edebilen yetkilere sahip elemanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 
Çevre Mühendisliği misyon olarak kentleşme ve sanayileşmeye karşı olmayıp, uygun teknolojilerle doğa dostu sanayi ve kentlerin oluşturulması için proses kontrolü, arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel atıkların geri kazanımı, atıklardan biyogaz ve gübre üretimi gibi bir çok projeler üzerinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca halk sağlığı ile ilgili hususlar ve çevresel sistemlerin modellenmesi Çevre Mühendisliği uygulama alanlarında yer almaktadır.
Kısaca misyonumuzu “Endüstrinin ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalitede çevre mühendisliği eğitimini sağlamak, çevre biliminin ve mühendisliğinin temel prensiplerinin anlaşılması ve uygulanmasını geliştirmek, sürdürülebilir, ekonomik gelişme çabalarının arttırılması ve devamlılığını sağlamak, toplumun genel değerlerini eğitim, araştırma ve halka yönelik programlar ile iyileştirmek” olarak özetlemek mümkündür.
 
Türkçe