Diller

Genel Bilgi

Çevre Mühendisliği Bölümü;

 

 

Bölümümüz 1989 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde  24 akademik personel barındırmaktadır. Bölümümüzdeki öğrenci sayısı 491’dir. Bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur. Bölümümüzde modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. Bölümümüz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

 

Bölümümüzde eğitim-öğretim; 6 profesör, 3 doçent, 7 yardımcı doçent, 7 araştırma görevlisi, 1 Uzman olmak üzere 24 öğretim elemanı ile sürdürülmektedir. Bölümümüzde iki Anabilim Dalında Lisans ve Lisansüstü seviyede eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.

 

 

Bölümün Özgörevi

 

Çevre Mühendisliği kavramı, mühendislik yöntemlerini kullanarak canlıların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamlarını sağlamak, çevre kalitesini düzeltmek; insanı çevrenin, çevreyi de insanın olumsuz etkilerinden korunmak için araştırma geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunmaktadır.

 

 

Vizyonumuz

 

Bölüm eğitimi Mühendislik Fakültesi’nin eğitim kriterleri ile uyumlu olarak mezunlarının bazı niteliklere sahip olmalarını hedeflemektedir; Bu nitelikler.

 

 • Matematik, bilim ve mühendislik alanlarında edindikleri bilgileri uygulayabilmek,
 • Deneysel çalışmaları tasarlama ve uygulama bilgisine sahip olup elde ettikleri verileri yorumlayabilmek,
 • İhtiyaca yönelik sistemleri, bu sistemin parçalarını ve prosesi tasarlayabilmek,
 • Farklı disiplinlerden oluşan takımlarda çalışabilmek,
 • Mühendislik problemlerini teşhis edip formüle edebilmek ve çözüm üretebilmek,
 • Mesleki ve ahlaki sorumluluklara sahip olmak,
 • Etkili biçimde iletişim kurabilmek,
 • Mühendislik çözümlerinin global ve sosyal bağlamdaki etkilerini anlayabilmek,
 • Yeni konuları takip edip, bunların mühendislik üzerine etkileri hakkında bilgi sahibi  olmak.

 

Program Hedefleri ve Kapsamı

 

 • Su Kirliliği ve Kontrolü
 • Hava Kirliliği ve Kontrolü
 • Toprak Kirliliği ve Kontrolü
 • Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
 • Katı Atıklar ve Kontrolü
 • Doğal Kaynakların kullanımı, geliştirilmesi ve yönetimi
 • Çevresel etki ve değerlendirme
 • Evsel atıkların arıtılması
 • Endüstriyel atıkların arıtılması için sistem seçimi vb. konularında geniş teorik bilgi verilerek pratik uygulamalar ile alt yapı oluşmasını sağlamaktır.

 

 

Misyonumuz

 

Çevre Mühendisliği Bölümü, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması, doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerin korunması, geliştirilmesi, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi veya kirlenerek bozulan çevresel sistemlerin tekrar sağlıklı hale getirilmesi için gereken her türlü mühendislik yapı ve sistemlerinin tasarımı, işletmesi, kontrolü ve inşaatında görev alabilen ve bu konuda hazırlanan projeleri kontrol edebilen yetkilere sahip elemanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

 

Çevre Mühendisliği misyon olarak kentleşme ve sanayileşmeye karşı olmayıp, uygun teknolojilerle doğa dostu sanayi ve kentlerin oluşturulması için proses kontrolü, arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel atıkların geri kazanımı, atıklardan biyogaz ve gübre üretimi gibi bir çok projeler üzerinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca halk sağlığı ile ilgili hususlar ve çevresel sistemlerin modellenmesi Çevre Mühendisliği uygulama alanlarında yer almaktadır.

 

Kısaca misyonumuzu “Endüstrinin ve toplumuna ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalitede çevre mühendisliği eğitimini sağlamak çevre biliminin ve mühendisliğinin temel prensiplerinin anlaşılması ve uygulanmasını geliştirmek, sürdürülebilir, ekonomik gelişme çabalarının arttırılması ve devamlılığını sağlamak, toplumun genel değerlerini eğitim, araştırma ve halka yönelik programlar ile iyileştirmek” olarak özetlemek mümkündür.

 

 

Eğitim-Öğretim

 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Çevre Mühendisliği Bölümü 1994 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bölümde Su ve Atıksu, Mikrobiyoloji, Katı Atık ve Hava Kirliliği laboratuarları bulunmaktadır. Halen öğrencilerimiz bu laboratuarlarda uygulamalı olarak öğrenimlerine devam etmektedir. Bölümümüz laboratuarlarında gaz kromatografisi, hava kirliliği ölçüm cihazı, AAS, AES ve çeşitli spektrometreler gibi aletsel analiz yöntemlerinin yanında, mikrobiyolojik analizler, su kirliliği ve kalitesi ile ilgili analizler ve baca gazı emülsiyonlarının analizleri yapılmaktadır. Ayrıca su ve atıksu arıtımında kullanılan aerobik, anaeorobik ve sedimentasyon ile katı atık kompostlanması için çeşitli pilot ve laboratuar ölçekli tesisler bulunmaktadır.

 

Bu faktörler dikkate alındığında bölümümüz Türkiye’de mevcut bölümler arasında alt yapı olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sanayisine hizmet verebilecek durumda olan bölümümüz, ÇED raporları, arıtma tesisi kurulması ve işletilmesi su ve atıksu analizleri, baca gazı analiz ve ölçümleri gibi konularda bölgeye hizmet verebilecek durumdadır.

 

Çevrenin korunması ve geliştirilmesi için çıkarılan çevre koruma yasalarına sanayi tesislerinin kurulma ve işletme aşamalarında uyma zorunluluğu vardır. Sanayi tesislerinin kurdukları arıtma tesislerinde çeşitli işletme problemleri ortaya çıkmaktadır. Oluşan işletme problemlerini gidererek ve arıtma tesislerini bu işletme danışmanlığı yapabilecek bilgi birikimlerine sahip Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Bölge sanayilerine bu açıdan yardımcı olabilecek konumdadır.

Türkçe