Diller

Genel Bilgi

Program Çıktıları

 

Çevre Mühendisliği Bölümünden beklenen program çıktıları (a-k) kategorilerinde olmak üzere aşağıda verilmektedir.

·         Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

·         Deney tasarlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorum becerisi

·         İstenen gereksinimleri karşılayabilecek biçimde bir sistemi veya süreci tasarlama becerisi

·         Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi

·         Mühendislik problemlerini tanımlama, formülize etme ve çözme becerisi

·         Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

·         Etkin İletişim kurma becerisi

·         Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim

·         Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi

·         Çağın sorunları hakkında bilgi

·         Mühendislik uygulamalarında gerekli teknikleri, beceriyi ve modern mühendislik araçlarını kullanma yeteneği

 

Yukarıda sıralanan program çıktılarının müfredat içerisinde nasıl sağlandıkları aşağıda açıklanmıştır.

 

1)  Fen ve matematik alanındaki bilgileri birinci sınıftan itibaren verilmeye başlanan mühendislik derslerinde kullanılmaktadır. Temel Mühendislik ve Çevre Mühendisliği ile ilgili bilgileri uygulama becerisi 3. ve 4. Sınıf dersleri ile, Bitirme Ödevinde öğrencilere kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu konulardaki beceriler, ders notları ve öğrenci anketleriyle ölçülmeye çalışılmaktadır.

2)  Çevre Kimyası Laboratuar 1 ve 2, Çevre Mühendisliği Temel İşlemler Laboratuarı, Kimyasal Prosesler Laboratuarı, Mikrobiyoloji Laboratuarı ve Çevre Mikrobiyoloji Laboratuarı derslerinde öğrencilere laboratuar deneyimi kazandırılmaktadır. Ayrıca son yarıyılda yaptırılan “Bitirme Ödevi” kapsamında, öğrenciler seçtikleri araştırma konusuna bağlı olarak deney tasarımlama ve veri değerlendirme yeteneklerini de geliştirmektedirler.

3)   Öğrencilerimize istenen gereksinimleri karşılayabilecek biçimde bir sistemi veya süreci tasarlama becerisi kazandırmak amacıyla Kanalizasyon ve Projesi, Arıtma Tesisleri Projesi 1 ve 2 gibi temel proje dersleri verilmektedir. Su temini ve Projesi dersinde öğrenciye içme ve kullanma suyunu, temin edilen kaynaktan alarak, suların tüketileceği yere kadar iletilmesine ait esasların verilmesi amaçlanmış ve konu ile ilgili projelerin hazırlanması becerilerinin kazandırılması hedeflenmiştir. Kanalizasyon ve Projesi dersinde atık suların toplanması, atık su kanal sistemlerinin tasarımı, yağmur suyu kanallarının tasarımı ve kanal projelendirilmelerine ait uygulamalar, yağmur suyu akımının hesabı, birleşik sistem kanallarının hesabı, kanal ağının özel yapılarının (dolu savak, ters sifon, yağmur suyu biriktirme hazneleri) hesabı, terfi merkezlerinin planlanması ile ilgili hesapların ve bunlara ait projelerin hazırlanması becerisinin kazandırılması hedeflenmiştir. Arıtma Tesisleri Projesi 1 ve 2 dersinde, öğrencilerin arıtma ile ilgili temel bilgilerini ve projelendirme kriterlerini kullanarak, atıksu tasfiye uygulamalarını uygun bir şekilde projelendirmeleri amaçlanmıştır. Bu derste, öğrencilere arıtma tesislerinin projelendirilmesi, temel bilgilerin arıtma tesisi uygulamasında nasıl kullanılacağının öğretilmesi, problem çözme yeteneğinin ve takım halinde çalışma yeteneğinin geliştirilmesine yönelik becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.

Ayrıca önceki yıllarda sadece belirli bir konunun araştırılması şeklinde yürütülen Bitirme Ödevi dersi son yıllarda büyük oranda uygulamalı çalışmalar biçimine dönüştürülmüştür. Bu çerçevede öğrencilerimize 3 numaralı çıktıda öngörülen beceri kazandırılmaya çalışılmaktadır. Söz konusu derslerde alınan notlar ve son sınıf anketleri, bu becerinin elde edilip edilmediğinin ölçülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 

4)    Bazı yıl içi projeleri ve dönem ödevlerinde ve Bitirme Ödevi dersinde gruplar oluşturularak öğrencilerin takım halinde çalışabilme yeteneklerinin arttırılması sağlanmaktadır. Bu şekilde ilerideki mühendislik meslek yaşamında disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi verilmesi amaçlanmaktadır. Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev alabilmenin önemli gereklerinden birisi de kendini doğru bir şekilde ifade edebilmektir. Özellikle proje derslerinde, öğrencilere etkin iletişim kurabilme becerisi kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla proje derslerinin bazılarında öğrenciler gruplar halinde çalışmakta, işletmelere giderek bilgi toplamakta, proje raporu hazırlamakta ve gerçek hayattan alınmış problemlerin çözümü ve bu amaca yönelik tesislerin tasarımı konusunda sunuş yapmaları istenmektedir.

 

5)     Mühendislik problemlerini tanımlama ve çözme becerisi 3. ve 4. sınıf düzeyindeki mühendislik derslerinde verilen ödevler ve yapılan sınavlarla kazandırılmaya çalışılmaktadır. Keza bu beceri de derslerde verilen notlar ve son sınıf anketleriyle ölçülmektedir. 

 

6)     Mesleki etik ve sorumluluk bilinci, birinci sınıfta “Çevre Mühendisliğine Giriş’’ ve dördüncü sınıfta ‘’Çevre Hukuku’’ derslerinde öğrencilere aktarılmaktadır.

 

7)    Öğrencilerimizin etkin iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi, hakim oldukları bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneklerinin ilerletilmesi amacıyla, özellikle Bitirme ödevi, Stajlar gibi,bir çok dersimizde öğrencilerimize sözlü sunumlar yaptırılmaktadır. 

 

8)      Öğrencilerimize global bir bakış açısı kazandırılarak, verilen örnekler, ödevler ve sorulan sorularla bu bilincin yerleştirilmesine çalışılmaktadır.

 

9)     Öğrencilerimize öğrenim hayatları süresince bilgiye ulaşmanın ana ilkeleri ve bilgiye ulaşabilmek için gereken teknolojilere ait bilgiler aktarılmaktadır. Çeşitli derslerde kütüphaneden yararlanmalarını gerektirecek ödevler verilmekte, bu şekilde doğrudan aktarılmayan bilgiye kendi çabalarıyla ulaşmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz bu çalışmaları sırasında gerek F.Ü. Kütüphanesi’ndeki basılı dökümanları, gerekse internet ortamında on-line kütüphaneleri kullanabilmektedir. F.Ü. Bilgi İşlem Servisi aracılığıyla verdiği “on-line” hizmetler sayesinde, öğrencilerimizin e-kitap, e-makale şeklindeki bilgilere ulaşmaları son derece kolaylaşmıştır.

Ayrıca öğrencilerimizin Çevre Mühendisliği alanında düzenlenen öğrenci katılımlı sempozyumlara, katılmaları sağlanmaktadır. Bu kapsamda en son 2009-2010 öğretim yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu” na Bölümden bildirili ve bildirisiz öğrenci katılımı olmuştur. Bu tür mesleki ve sosyal içerikli aktiviteler, yaşam boyu öğrenme konusunda yararlı olmaktadır.

 

10)    Öğrencilerimizin daha geniş bir yaşam perspektifi elde ederek mezun olabilmeleri amacıyla her yıl farklı konularda seminer, sempozyum, konferans vb. faaliyetler düzenlenmekte, öğrencilere duyurulmakta ve öğrencilerin katılımı teşvik edilmektedir.

 

11)    Mühendislik uygulamalarında gerekli teknikleri, beceriyi ve modern mühendislik araçlarını kullanma yeteneği, özellikle laboratuvar uygulamalarında, proje destekli derslerde ve bitirme ödevi kapsamında kazandırılmaktadır. Eğitim süresince gerekli olduğunda ekipman, cihaz, vb.mühendislik araç ve gereçleri öğrencilere tanıtılmaktadır. Öğrencilere deneysel çalışmaların yürütülmesi için gerekli analitik cihazlar hakkında bilgi verilmekte, araştırma görevlisi denetiminde bu cihazları kıllanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca, birinci sınıfta zorunlu olarak okutulmakta olan “Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı” ve “Temel Bilgisayar Bilimleri” derslerinde öğrencilerin etkin bilgisayar kullanım becerisi geliştirilmektedir. Bölümümüzde öğrencilerin kullanabilmesi için Fakülte olanaklarıyla kurulan Bilgisayar Laboratuvarları bulunmaktadır.

Her yıl bahar döneminde özellikle 3. ve 4. sınıflara yönelik öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin de katıldığı yurt içi teknik geziler düzenlenmektedir. Bu geziler, öğrencilerimizin teorik bilgilerini pekiştirmek ve mühendislik araç, gereç ve teknikleriyle tanışmalarını sağlamak amacıyla yapılmakta, faaliyet gösteren atıksu ve içme suyu arıtma tesisleri, fabrikalar ve çeşitli sanayi kuruluşları ziyaret edilmektedir.

Bölümümüzde her eğitim-öğretim dönemi başında tüm öğretim elemanlarının katıldığı toplantılar düzenlenmekte, fikirlerin geliştirilip bilgilerin güncellenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

EĞİTİM AMAÇLARI :

• Akademisyen
• Sistem tasarımcısı
• Toplam kalite sorumlusu
• Tesis işletme mühendisi
• Çevresel risk analiz uzmanı
• ÇED uzmanı
• Alt yapı uzmanı
• Danışman
• İş güvenliği uzmanı
• Stratejik planlama uzmanı

Olarak görev alabilecek, diğer dal ve disiplinlerdeki elemanlarla işbirliği yaparak çeşitli büyüklükteki projelerde görev alabilecek ve kariyer planlarını yapabilecek çevre mühendisleri yetiştirmektir.

Türkçe